Liečba

V liečbe Ch. infekcií je nutné dodržať niektoré zásady. V liečbe sa uplatňujú antibiotiká. Zvolený preparát musí byť účinný na chlamýdie, musí dosahovať dostatočne vysoké koncentrácie v bunkách, keďže chlamýdie sú vnútrobunkové organizmy, a musí dosahovať účinné koncentrácie v mieste infekcie. V terapii sa uplatňujú najmä tetracyklíny, makrolidové antibiotiká a fluorované chinolóny 2. a 3. generácie. Najvhodnejším preparátom sa zdá byť azitromycín, ktorý je možné podať i v jednorazovej dávke, čo je výhodné najmä u pacientov, kde nie je predpoklad dodržania správneho liečebného režimu. Medzi často používaný preparát patrí aj doxycyklín. Pri terapii doxycyklínom je nutné sa vyhýbať priamemu slnečnému žiareniu, na čo je nutné dbať najmä v letných mesiacoch.

  • 1. liečba má začať po diagnostikovaní chlamýdiovej infekcie
  • 2. antibiotikum volíme podľa výsledkov citlivosti
  • 3. liečba má byť dostatočne dlhá, u žien 7 dní, u mužov 10 dní. Pri opakovaných a chronickej infekcie sa terapia predlžuje na 2-3 týždne
  • 4. je nutné liečiť všetkých sexuálnych partnerov, ak by nebol súčasne liečený aj partner, môže byť opätovným zdrojom infekcie a bludný kruh prenosu infekcie sa tak uzatvára
  • 5. počas terapie sexuálna abstinencia vrátane chráneného pohlavného styku, zdržať sa masturbácie – pri mechanickej manipulácii dochádza k poškodeniu buniek, v ktorých sú chlamýdie a uľahčuje sa ich prienik do medzibunkového priestoru a následne do susedných buniek.
  • 6. po ukončení terapie s odstupom 3-4 týždňov je nutné urobiť kontrolný výter z miesta infekcie.
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.