Rozdelenie - z časového hľadiska

Včasný syfilis predstavuje tie fázy ochorenia, ktoré prebehnú približne počas prvého roku infekcie. Sem sa zaraďuje primárny, sekundárny a včasný latentný syfilis. Najtypickejším prejavom primárneho syfilis je tzv. tvrdý vred – ulcus durum, lokalizovaný najčastejšie v genitálnej oblasti. Pre sekundárny syfilis sú charakteristické kožno-slizničné lézie – codylomata lata a exantém. Bolesti svalov, kĺbov, nevoľnosť a teplota patria medzi nešpecifické celkové prejavy, ktoré sa môžu, ale aj nemusia vyskytovať. V tomto období je priebeh ochorenia výrazom generalizácie danej intenzívnym rozsevom treponema pallidum v organizme. Ako včasný latentný syfilis označujeme stav do jedného roku po prebehnutom ochorení, klinické príznaky v tejto fázy už prítomné nie sú.

Neskorý syfilis zahŕňa neskorý latentný syfilis a terciárny syfilis. Neskorý latentný syfilis je bezpríznakový stav, ktorý trvá dlhšie ako rok po prebehnutom ochorení a môže, ale nemusí prejsť do terciárneho syfilisu, pri ktorom sa objavujú príznaky z pokročilej deštrukcie tkanív v dôsledku poškodenia ciev.

Podobne možno rozdeliť aj vrodený syfilis, pri ktorom však neexistuje primárne štádium.

Syfilis progreduje v jednotlivých štádiách, ktoré sa líšia klinickými prejavmi, možnosťami prenosu infekcie a v neposlednom rade diagnostickými postupmi. Vyplýva to z momentálnej lokalizácie treponema pallidum a z ich vplyvu na tkanivá a imunitný systém makroorganizmu v jednotlivých fázach ochorenia.

Rozdelenie priebehu ochorenia je všeobecne zaužívané, čo je však dôležité, že syfilis neprebieha v ostro ohraničených krokoch, ale skôr prelínavo, a preto striktné odlíšenie primárneho a sekundárneho syfilisu môže byť problematické.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.